MUNICIPAL CIVIL REGISTRY

 

Ang mga dokumento sa CIVIL REGISTRY sama sa birth, marriage ug death certificates pwede makuha pinaagi sa pag request ug certified transcript or photocopy gikan sa Civil Registry Office.

Balayranan:

Certification of Birth Available (Form 1A)

 1. For Local Use   00
 2. For Use Abroad             00 

Certification of Birth Not – Available (Form 1B)                                                 50.00

Certification of Birth Destroyed / Lost (Form 1C)                                               50.00

Certification of Marriage Available (Form 3A)                                                   50.00

 1. For Local Use                00
 2. For Use Abroad                                                                              100.00

Certification of Marriage Not – Available (Form 3B)                                          50.00

Certification of Marriage Destroyed / Lost(Form 3C)                                         50.00

Certification of Death Available (Form 2A)                                                       50.00

 1. For Local Use   00
 2. For Use Abroad                                                                             100.00

Certification of Death Not – Available (Form 2B)                                               50.00

Certification of Death Destroyed / Lost (Form 2C)                                            50.00

Certified True Copy of Civil Registry Records                                                    50.00

Photographic, Machine Copy or Image Reproduction of

            Civil Registry Records (not certified)                                                      25.00

Certified Photocopy, Machine Copy or Image Reproduction

            Of Civil Registry Records                                                                        50.00

Certificate of Registration of Civil Registry Record                                             25.00

Certification of Filing of Petition of R.A. 9048, Legitimation, AUSF                      50.00

Letters/ Endorsement of Civil Registry Records to the PSA-OCRG

            Or other Municipality/ City Civil Registry                                                50.00

Other Certifications on Civil Registry Records on File                                         50.00

Unsaon pagkuha sa serbisyo?

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

 

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

1.     Pag Request

 

Pag fill up ug usa ka service request ug ihatag sa bisan kinsang mahimong in-charge sa opisina. 

 

 

Dos (2) minutos

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

2.     Pagberipika

Tan-awon sa MCR staff kung naa ba sa ilang computer database ang gikinahanglang dokumento.

Kung ugaling wala sa maong database, himoon ang manual nga pagpangita niini.

Duha (2)

Hangtod Lima

(5) ka minute

Lima (5) ngadto

Sa Kinse (15)

minutos

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

3.     Paghatag sa Order Of Payment

 

Kung ugaling naay record ang MCR, mag -issue dayon ug Order of payment.

Usa (1) ka

minutos

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

4.     Pagbayad sa balayranan

Ipresentar ang nadawat nga Order of Payment sa Treasury Office ug bayran ang saktong balayranan. Tan-awon ang resibo kung sakto ba ang gibayaran sa nakapatik niini.

Singko (5)

minutos

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

5.     Pagrekord sa gihimong Request og pag preparar sa gipangayo nga dokumento

Balik ngadto sa nag-atender kanimo ug ihatag ang imong request slip ug ang resibo aron marekord ang imong request sa logbook. Preparahon dayon sa MCR staff ang certified copy sa gipangayo nga mga dokumento.

Lima (5) ngadto

Sa Napulo (10)

Ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

6.     Pag authenticate sa maong certified copy / release

Permahan dayon sa Municipal Civil Registrar ang dokumento.

Usa (1) ka

minuto

Emmanuel D. Paqueo

Municipal Civil Registrar

 

 

MARRIAGE LICENCES

 

Mga Kinahanglanon:

 • Certificate of No Marriage ( both parties )
 • Certified True/Photocopy sa birth certificates sa mga aplikante
 • Pre-Marriage Counseling Certificate
 • Parental consent kung ang aplikante 18 anyos pero ubos sa 21 anyos
 • Parental advice kung ang aplikante 21 anyos pero ubos sa 25 anyos
 • Kinahanglan nga usa sa duha nga nag-aplay residente sa lugar diin nahimutang ang opisina sa local civil registry.

 

Balayranan:

Filing Fee                                                                                                                          P 200.00

Application form for Marriage Certificate                                                                            30.00

Marriage License fee                                                                                                          100.00

Solemnization Fee                                                                                                                 20.00

 

 

 

 

 

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?            

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pag-aplay

Ipresentar ang mga gikinahanglan nga mga dokumento.

    

Singko (5) minutos

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagpa-examine sa mga Dokumento nga gikinahanglan

Ang in-charge mag-eksamin sa gipresentar nga mga dokumento.

Dos (2) minutos

 

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagpreparar sa Application Form

 

I-fill-up sa MCR staff ang gikinahanglang impormasyon sa application form.

I-review sa staff ang impormasyon nga iyang gibutang sa porma ug ipa check kini sa aplikante ug human saynan kini. Saynan usab sa mga ginikanan ang porma kung ugaling kinahanglan pa ang parental consent/advice.

Lima (5) ngadto

sa Napulo (10) ka minuto

 1. Pagbayad sa mga balayranan

Bayran dayon sa Municipal Treasurer’s Office ang gikinahanglang balayranan.

Singko (5)

minutos

 

Bisan kinsa nga revenue collector

 1.     Pagbalik sa LCR

Dayhon pagbalik sa Civil registrar ang application form.Interbyohon sa MCR ang aplikante ug ang ilang ginikanan (Kung ugaling kinahanglanon ang consent/advice). Human niini e-administer sa Municipal Civil Registrar ang oath sa mga aplikante. Pahimangnuan ang aplikante nga mubalik human ang napulo (10) ka adlaw nga publication period para sa pag-issue ug marriage license.

Singko (5)

minutos

 

 

Emmanuel D. Paqueo

Municipal Civil Registrar

 1.     Pagrelease sa Lisensya

 

Paglabay sa napulo (10) ka adlaw gikan sa pag-apply pwedi na ma release ang lisensya.

Dos (2) minutos

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

       

PAGPAREHISTRO SA BIRTH UG MARRIAGE CERTIFICATES

Gimando sa REPUBLIC ACT No. 3753 ang pagbaton sa nasud sa gitawag ug Civil                          Register diin kinahanglang marekord ang mga panghitabo sama sa pagkahimugso sa usa ka bata, kaminyoon og pagkamatay sa tawo, gimbuhaton, legal nga dokumento ug mga desisyon sa hukmanan nga may kalabutan sa civil status sa kada tawo

 

CERTIFICATE OF LIVE BIRTH og MARRIAGE CERTIFICATE

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pagpresentar sa Dokumento

I-presentar ang dokumento nga gustonimo nga iparehistro.

 

Traynta (30) segundos

 

 

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pag-examine sa Dokumento

Ang empleyado nga autorisadong muhimo sa pag-examine sa maong dokumento.

Usa (1) ka

minuto

 1. Pagrehistro sa Dokumento

Himuon dayon sa MCR staff ang pagrehistro sa nahisgutang dokumento.

Duha (2) ka

minuto

 1. Pagpasign sa Civil Registrar

 

Saynan dayon sa Municipal Civil Registrar ang nahisgutang dokumento ug erelease dayon kini sa maong kleyente.

Duha (2) ka kopya sa maong narehistro nga dokumento ang ipabilin sa opisina aron mamahimong kopya nga mafile sa opisina ug sa Philippine  Statistics Authority (PSA) sa Manila.

Usa (1) ka minuto

 

 

Emmanuel D. Paqueo

Municipal Civil Registrar

PAGPAREHISTRO SA MGA DEATH CERTIFICATES

 

ANG KAPIKAS o ang pinakaduol nga paryente diin dunay kasayuran sa pagpanaw sa laing kalibutan sa ilang mahal sa kinabuhi – kinsa namatay nga wala nakabaton ug medical assistance – kinahanglang mureport sa maong panghitabo sulod sa Kwarentay Otso (48) ka oras.

Mga Kinahanglanon:

 • Death Certificate
 • Barangay Certificate (para sa pagkamatay gawas sa hospital o clinic o walay doctor nga nag-atendir)

 

Balayranan:

Burial Permit Fee                                                                                                                               P  100.00

For each duplicate of burial permit                                                                                   5.00

For Exhumation of Cadaver                                                                                                 20.00

For Removal of Cadaver                                                                                                                    20.00

For Cremation                                                                                                                          50.00

Entrance Fee from other city/munipality                                                                       25.00

Transfer Fee to other city/municipality                                                                           25.00

Cemetery Fee                                                                                                                          20.00

 

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?              

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pagpresentar sa mga Dokumento

Para sa pagkamatay gawas sa hospital, clinic ug uban pa

Duola ang si kinsang in-charge sa opisina sa MCR. Ihatag ang Barangay Certification gikan sa opisina sa barangay diin namatay ang maong tawo.

Ipreparar dayon sa maong in-charge ang death certificate.

Para sa pagkamatay sulod sa hospital, clinic ug uban pa

I-presentar ang death certificate, nga gi sertipikohan sa otorisadong tawo o sa doctor sa hospital o clinic, ngadto sa in-charge sa opisina

 

 

Napulo (10) ka minutos

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pag-eksamin sa Dokumento

Ang bisan kinsang otorisadong staff sa MCR mo-eksamin sa dokumento nga gi presenter sa kleyente aron mahibaw-an ug sakto ba ang paka fill-up niini.

Usa (1) ngadto

Sa Duha (2) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagreview sa Municipal Health officer

Ang magparehistro sa death certificate magpasayn sa Municipal Health Officer o sa doctor o sa bisan kinsang otorisadong musertipika sa hinungdan sa kamatayon.

 

Singko (5)

minutos

 

Dr. Landley Ty Chua

Rural Health Officer

 1. Pabayad sa mga balayranan

Bayran ang balayranan sa Municipal Treasurer’s Office. Kung ang kleyente indigent, hatagan siya sa mga taga opisina ug advice para sa pag-adto sa opisina sa Mayor aron makakuha ug libre nga burial certificate.

 

Singko (5)

minutos

Bisan kinsa nga revenue collector

Hon. Eddie P. Gokiangkee

Municipal Mayor

 1. Pagparehistro sa dokumento.

Ang magparehistohay mobalik sa MCR para magpa asayn ug registry number sa iyang dokumento.

 

Usa (1) ka

minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Magpasign sa Civil Registrar

 

Human sa pagrehistro sa dokumento, dalhon kini ngadto sa Civil Registrar aron iyang  ma saynanan maong death certificate ug maihatag balik kanimo.

 

 

 

Emmanuel D. Paqueo

Municipal Civil Registrar

 

 

PAGPAREHISTRO SA MGA LEGAL DOCUMENTS

 

 

            Ang saktong pamaagi, tanang legal nga transaksyon nga may kalabutan sa registry documents kinahanglang marehistro sa civil registry sa lugar diin nahimo ang maong transaksyon pero ang mga musunod pwede iparehistro niining mga lugara:

 • Affidavit of Re-Appearance – lugar diin nagpuyo ang mga hingtungdan sa gitawag ug subsequent marriage;
 • Marriage Settlement – lugar diin naparekord ang kaminyoon;
 • Admission of Paternity and Acknowledgement;
 • Legitimation;
 • Voluntary Emancipation sa usa ka Menor de Edad;
 • Parental Authorization o Ratification sa nahimong Artificial Insemination – lugar diin naparekord ang pagkahimugso.

            Ang mga dili ubos sa unang na mention nga mga exceptions mao ang mga musunod nga pwedeng maparehistro nga mga dokumento:

 • Acknowledgement
 • Acquisition of Citizenship
 • Certificate of Legal Capacity para musulod sa kaminyoon
 • Option para sa pagpili ug Philippine Citizenship
 • Partition ug distribution sa propedad sa managtiayon ug pagdeliver sa gitawag children’s legitime (bahin nga nasunod sa ginikanan); ug
 • Waiver of rights or interests sa absolute community property.

PAGPAREHISTRO SA MGA LEGAL DOCUMENTS

Ang susamang legal nga mga transaksyon nga nahimo gawas sa nasud kinahanglang  iparehistro sa civil registry office sa Manila.

Balayranan:

Registration Fee                                                                                   P 300.00

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pagpresentar sa mga Dokumento

Epresentar ang dokumento nga gusto nimo nga iparehistro ngadto sa in-charge.

 

Usa (1) ka

minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pag-eksamin sa Dokumento

 

Ang bisan kinsang otorisadong staff sa

MCR mo – eksamin sa dokumento nga

gipresintar sa kleyente aron matan-aw kung sakto ba kini.

 

Lima (5) ngadto

Sa Napulo (10) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagbayad sa mga balayranan

Bayran ang balayranan sa Municipal Treasurer’s Office.

Lima (5) ka

minuto

 

Bisan kinsa nga revenue collector

 1. Pagrekord sa gihimong Request

 

Ihatag ang resibo sa MCR staff aron marekord ang imong request ug ang O.R. number ngadto sa logbook ug aron makasign ka sa maong logbook.

Usa (1) ka

minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                       MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagparehistro sa Legal Instrument

Ug pag-annotate sa naapektohan nga Civil Registry Record

                 Isulat sa MCR staff ang legal instrument sa Registry Book, ug ipaannotate kining maong naapektuhan nga record.

Napulo (10)

Ngadto sa Kinse

(15) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                       MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pag preparar sa Na-annotate nga Record

 

Ang MCR staff mismo ang magpreparar sa naannotate nga civil registry record.

Napulo (10)

Ngadto sa Kinse

(15) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagrelease sa dokumento

 

Human mapreparar, marehistro ug maannotate ang dokumento, kuhaon dayon sa kleyente ang nahisgutang dokumento.

Usa (1) ka

minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

PAG-APLAY PARA SA HIMUONG LEGITIMATION SA USA KA NATURAL CHILD

            Ang gitawag ug LEGITIMATION usa ka paagi diin ang usa mga illegitimate nga mga anak, kinsa natawo gawas sa kaminyoon tungod kay ang ilang mga ginikanan wala pa naminyo puwede makabaton ug gitawag nga legitimate status.

Ang nahisgutang legitimation sa mga anak pinaagi sa pagminyo sa ilang mga ginikanan kinahanglang maparekord sa opisina sa civil registry sa lugar diin naparehistro ang pagkahimugso.

Mga kinahanglanon:

 • Marriage Contract sa mga ginikanan
 • Birth Certificate sa anak
 • Joint Affidavit of Legitimation sa mga ginikanan
 • CENOMAR – Husband & Wife

 

Balayranan:

Legitimation Fee                                                                                  P 300.00

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pagpresentar sa mga Dokumento

Epresentar ang dokumento nga gusto nimo nga iparehistro ngadto sa in-charge.

Usa (1) ka

minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pag-eksamin sa Dokumento

 

Ang bisan kinsang otorisadong staff sa

MCR mo-eksamin sa dokumento nga

gipresintar aron matan-aw kung sakto ba kini.

 

Lima (5) ngadto

Sa Napulo (10) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagbayad sa mga balayranan

Bayran ang balayranan sa Municipal Treasurer’s Office.

Lima (5) ka

minuto

 

Bisan kinsa nga revenue collector

 1. Pagrekord sa gihimong Request

Ihatag ang resibo sa MCR staff aron marekord ang imong request ug ang O.R. number ngadto sa logbook ug aron makasign ka sa maong logbook.

Usa (1) ka

minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagparehistro sa Legal Instrument

Ug pag-annotate sa naapektohan nga Civil Registry Record

Ipasulat sa MCR staff ang legal                                                       instrument  sa Registry Book, ug ipaannotate kining maong naapektuhan nga record.

Napulo (10)

Ngadto sa Kinse

(15) ka minuto

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pag preparar sa Na-annotate nga Record

Ang MCR staff mismo ang magpreparar sa naannotate nga civil registry record.

Napulo (10)

Ngadto sa Kinse

(15) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagrelease sa dokumento

 

Human mapreparar, marehistro ug maannotate ang dokumento, kuhaon dayon sa kleyente ang nahisgutang dokumento.

Usa (1) ka

minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 

 

DELAYED NGA PAGPAREHISTRO SA MGA CIVIL REGISTRY RECORDS

 

Ang DELAYED (ulahi) nga pagparehistro sa birth, marriage, death ug court decrees – susama sa ubang ordinaryong pagparehistro nga nahimo sa panahon diin nahitabo ang transaksyon – kinahanglan maefile sa opisina sa Civil Registrar sa lugar diin nahitabo ang maong transaksyon, human mulapas ang panahon nga gimando sa balaod sa pagparehistro niini.

Mga Kinahanglanon:

 • PSA Negative Result
 • Affidavit of Delayed Registration
 • Affidavit of 2 disintegrated persons
 • Baptismal Certificate (para sa pagparehistro sa kinatawhan)
 • School records (para sa pagparehistro sa kinatawhan)
 • Certified true copies of marriage or death certificate (para sa pagparehistro sa kaminyoon/kamatayon)

Balayranan:

Regular Registration Fees plus Late Registration Fee nga:

More than 1 month delay but less than 1 year                                                P 150.00

More than 1 year delay                                                                                       150.00

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pagpresentar sa mga Dokumento

Ipresentar ang mga dokumento para sa uwahi nga pagparehistro.

Ang maong dokumento mahimong:

•   Certificate of Live Birth (COLB)

•   Marriage Contract

•   Death Certificate

•   Oban pa

Tan-awon sa in-charge sa opisina gikan sa mga nakarekord nga mga dokumento kung duna nabay record nga naka file.

 

Lima (5) ka

Minuto

Tulo (3) ngadto

Sa Lima (5) ka

minuto

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagduso sa mga kinahanglanon

 

Iduso dayon ang mga gikinahanglang dokumento.

Eksaminon dayon sa MCR staff ang gihatag nga mga dokumento.

 

Duha (2) ngadto

Sa Lima (5) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagbayad sa mga balayranan

Bayran ang balayranon sa Municipal Treasurer’s Office o sa otorisadong kolektor sulod sa opisina.

Lima (5)

ka minuto

Bisan kinsa nga revenue collector

 1. Pagpa interbyu ug pagpanumpa

Pakigkita sa Municipal Civil Registrar para sa usa ka interbyu. E-administer niya ang imong pagpanumpa pinaagi sa usa ka affidavit of delayed registration.

Lima (5)

ka minuto

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

 1. Pagreview ug pagaprobar

Ang Municipal Civil Registrar ang mureview ug mupirma sa dokumento.

Lima (5)

ka minuto

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

 1. Pagpapublish

Ang MCR staff murekord sa maong dokumento ngadto sa usa ka record book.

Pahimangnuan ang aplikante nga mubalik human ang napulo (10) ka adlaw nga publication period.

Duha (2)

ka minuto

 

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

 

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

 

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

 

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagpa interbyu ug pagpanumpa

Ang MCR staff morelease sa narehistro nga dokumento ngadto sa kleyente.

Duha (2)

ka minuto

PAGREQUEST UG ENDORSEMENT SA REGISTRY RECORDS NGADTO SA

CIVIL REGISTRAR-GENERAL

 

 

Ubos sa mando sa balaod, tanang civil registrars gisangonan sa buluhaton pag submit sa mga civil registry documents ngadto sa opisina sa Civil Registrar-General pinaagi sa ilang tagsa tagsa nga Philippine Statistics Authority (PSA) provincial offices.

Aduna usab mga kaso diin ang PSA National Office dili maka issue sa gikinahanglang mga dokumento ngadto sa mga interesadong mga murequest tungod kay wala kini sa ilang naka file nga mga records; o kung ang girequest nga mga dokumento giproseso pa sa provincial office.

Para sa pagpadagan ug pagpa issue sa girequest nga mga dokumento, ang hingtungdan nga Provincial Statistics Officer (PSO) or Civil Registrar gimanduan sa pag submit o pag endorse sa mga gikinahanglang mga dokumento ngadto sa PSA.

Kinahanglanon:

 • PSA Negative Result Certification

Balayranan:

Endorsement Fee                                                                                             ₱          100.00

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pagsubmit sa Request for Verification

 

Duola ang empleyado nga in-charge ug pagrequest ug usa ka endorsement sa imong record ngadto sa PSA.

Ipakita ang imong PSA Negative Result Certification. Kini tingali na issue sulod sa nakalabay nga Unom (6) ka bulan.

Ang MCR staff motan-aw sa computer database kung duna bay available nga record.

Kung walay record sa maong database, usa nga manual nga pagpangita ang pagahimuon. Kung wala gayoy makit-an human ang gihimong pagpangita, ang kleyente mahimong hatagan ug advice para sa pag-aplay ug late registration.

Kung duna ganiy record nga available, ang advise nga ihatag mao ang pagkuha ug endorsement.

Usa (1) ka

minuto

      Napulo (10)

ngadto sa

Baynte (20) ka

minuto

 

 

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

 

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

 

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

 

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 

 1. Pagbayad sa mga balayranan

 

Bayran ang balayranan sa Municipal Treasurer’s Office o sa otorisadong kolektor sulod sa opisina ang endorsement fee.

 

 Lima (5) ka

 minuto

 

Bisan kinsa nga revenue collector

 1. Pagpreparar sa Endorsement

 

Ang MCR staff magpreparar ug tinuod nga kopya sa dokumento, lakip na niini ang usa ka Endorsement Letter ngadto sa PSA.

 

Napulo (10) ka

ngadto sa kinse

(15) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagreview ug pag-aprobar

 

Ang Civil Registrar mu-review ug dayon mupirma sa dokumento

Tulo (3) ngadto

sa Lima (5) ka minuto

 

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

 1. Pagrelease sa mga dokumento

 

Kuhaa ang tinuod nga kopya ug ang PSA endorsement letter.

Ipadala ang maong mga nakuhang dokumento pinaagi sa Mail ngadto sa PSA in Quezon City; ug ifollow-up kana human sa Lima (5) hangtod Pito (7) ka adlaw.

Lima (5) ka

minuto

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 

 

PAGFILE UG MGA PETITIONS PARA SA CHANGE OF FIRST NAME (CFN)

O CORRECTION OF CLERICAL ERROR’S (CCE)

 

 

Giotorisahan sa REPUBLIC ACT. No. 9048 ang city/municipal civil registrar o ang consul general para makorehian ang clerical or typographical error sa usa ka civil registry; ug/o utrohon ang first name o nickname ba hinuon sa usa ka tawo sa the civil register nga dili na kinahanglanon ang usa ka order gikan sa hukmanan.

Isip usa ka administratibo nga pamaagi, ang mahimong dili pagsunod sa kasagarang paagi sa pagkorehi nga sa una ginamitan ug judicial nga pagproseso para sa clerical errors o pag utro sa entry sa registry documents dunay tumong nga mapadali ug mapabarato ang pagkorehi sa mga sayop nga napatik sa mga civil registry records.

Mga balayranan:

Filling Fee for CFN                                P 3,000.00 plus P 1,000.00 service fee for migrant petitioners

Filling Fee for CCE                               P 1,000.00 plus P500.00 service fee for migrant petitioners

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pagpresentar sa Dokumento

Duola ang empleyado nga in-charge o mismo ang Municipal Civil Registrar; and inform them about problems in your registry record.

 

 

Napulo (10) ka

minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Diskusyon sa mahimong lakang nga himuon

 

Hatagan ka ug advice sa mga lakang nga pwede nimong himuon – kung mu file ba ug Petition for Change of First Name o Petition for Correction of Clerical Errors ba hinuon.

Napulo (10) ka minuto

 

 

 

 

Emmanuel D. Paqueo

Municipal Civil Registrar

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Lista sa mga kinahanglanon

Ang in-charge nga empleyado o ang Municipal Civil Registrar mudunol kanimo sa listahan sa mga kinahanglang ipreparar nga mga dokumento para sa petisyon nga efile.

Kompletoha ang gihatag nga mga kinahanglang iduso sa dili pa mupadayon sa sunod na lakang.

 

 

Napulo (10) ka

minuto

 1. Pagduso sa mga kinahanglanong dokumento

Ihatag ang tanang gikinahanglang mga dokumento ngadto sa LCR staff. Ang myembro sa staff nga gihatagan mutan-aw kung sakto ba ang gihatag na papeles, kompleto ba kini ug sertipikado ba.

 

Napulo (10) ngadto sa Kinse (15) ka minuto

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 

 1. Pabayad sa mga balayranan

Bayran ang balayranan sa Municipal Treasurer’s Office o sa otorisadong kolektor sulod sa opisina.

 

 

Lima (5) ka minuto

Bisan kinsa nga revenue collector

 1. Pagpreparar sa petisyon

Balik  sa opisina sa MCR aron mapreparar sa registration officer ang gikinahanglang petisyon

 

 

Kinse (15) ngadto sa Baynte (20) minutos

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagreview ug pagadminister sa pagpanumpa

Dalha ang petition uban ang sa tanang mga supporting documents ngadto sa Municipal Civil Registrar para mareview ug ma notaryohan.

Eadminister dayon sa Municipal Civil Registrar ang pagpanumpa sa petitioner.

 

 

Napulo (10) ngadto sa Kinse (15) ka minuto

 

 

 

Emmanuel D. Paqueo

Municipal Civil Registrar

 1. Pag papublish ug pag post

Ipreparar sa staff sa MCR ang gikinahanglang publication. Ang maong publication epost usab sulod sa

• Duha (2) ka semana – kung CFN

• Napulo (10) ka adlaw – kung CCE

 

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pagpadala sa naaprobahang Petition ngadto sa PSA

Aprobahan sa Municipal Civil Registrar ang maong petisyon ug dayon eforward kini sa PSA-Manila para sa himoong affirmation.

Human mahimong final ang pag aprobar sa gihimong petition, ang dokumento nga gustong korehian paannotatehan uban sa koreksyon nga gihimo, u gang na annotate nga dokumento ipadala dayon ngadto sa PSA.

Napulo (10) ngadto sa Kinse (15) ka minuto

 

 

 

 

 

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

 

 1. Pabayad sa mga balayranan

 

Bayran ang balayranan sa Municipal Treasurer’s Office o sa otorisadong kolektor sulod sa opisina.

 

Lima (5) ka minuto

 

Bisan kinsa nga revenue collector

 1. Pagpreparar sa petisyon

Balik sa opisina sa MCR aron mapreparar sa registration officer ang gikinahanglang petisyo

 

Kinse (15) ngadto sa Baynte (20) minutos

 

 

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

 1. Pagreview ug pagadminister sa pagpanumpa
 2.  

Dalha ang petition uban ang sa tanang mga supporting documents ngadto sa Municipal Civil Registrar para mareview ug ma notaryohan.

Eadminister dayon sa Municipal Civil Registrar ang pagpanumpa sa petitioner.

 

 

Napulo (10) ngadto sa Kinse (15) ka minuto

 

 

 

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

 1. Pag papublish ug pag post

Ipreparar sa staff sa MCR ang gikinahanglang publication. Ang maong publication epost usab sulod sa

• Duha (2) ka semana – kung CFN

• Napulo (10) ka adlaw – kung CCE

 

 

 

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

 1. Pagpadala sa naaprobahang Petition ngadto sa PSA

Aprobahan sa Municipal Civil Registrar ang maong petisyon ug dayon eforward kini sa PSA-Manila para sa himoong affirmation.

Human mahimong final ang pag aprobar sa gihimong petition, ang dokumento nga gustong korehian pa-annotate-han uban sa koreksyon nga gihimo, human na annotate nga dokumento ipadala dayon ngadto sa NSO.

 

 

Napulo (10) ngadto sa Kinse (15) ka minuto

 

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

 

 

PAGPAREHISTRO SA MGA FOUNDLINGS (SINALIKWAY)/ABANDONED

 

 

 

Ang FOUNDLING usa ka sinalikway o biniyaan nga bata – kinsang ginikanan, guardian, o mga paryente wala mailhi – nabagtan sa laing tawo; o usa ka bata nga gisagop sa usa ka orphanage, o charitable o susamang institusyon nga walay nahibaw-an nga petsa sa kapanganakan ug nailhang ginikanan.

Reglamentary Period ug lugar nga Parehistrohan

Ang nakabagat/charitable nga institusyon kinahanglang magparehistro sa maong sinalikway diha sa opisina sa Civil Registrar sulod sa traynta (30) diyas gikan sa pagkakita/paghatag sa maong bata.

Kung nahimo ang pagparehistro human sa reglamentary period, ang nagparehistro kinahanglang muhimo ug usa ka sworn statement diin iyang ipahayag ang mga rason ngano nga naulahi ang iyang pagreport sa civil registrar.

Mga ahensya diin himuon ang pagreport human mabagtan ang usa ka inabandona nga bata

Human mabagtan ang usa ka sinalikway o biniyaan nga bata, ang nakakita kinaanglang nga diha dayon nga mureport sa maong panghitabo ngadto sa kapitan sa lugar diin kini nakit-an, o sa Philippine National Police (PNP), kung hain sa duha ang duol o konbenyenteng maduolan sa tawong nakakita.

Ang nakabagat kinahanglang dayon muhatod sa bata ngadto sa pag-ariglar sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), o sa usa ka lisensyado nga orphanage, charitable o susamang institusyon. Human mahatod, ang nakakita sa maong bata muhatag dayon ngadto sa DSWD o sa charitable institution sa iyang kopya sa Certificate of Foundling, kung ugaling human na ang pagparehistro sa Office of the Civil Registrar.

Inkaso ang nakabagat gustong mahatagan sa otorisadong ahensya sa kustodiya sa bata nga iyang nabagtan, siya kinahanglang maghatag ug ngalan para sa bata ug mureport niini ngadto sa civil registrar sa syudad/munisipyo diin nabagtan ang bata. Kung ugaling dili sa gustong musagop niini, ang responsibilidad sa paghatag ug ngalan ug ang pagparehistro iya sa DSWD, o sa orphanage o sa charitable o susamang institusyon diin gihatod ang maong bata.

 

Mga Kinahanglanon:

 • Certification issued by the concerned Barangay Captain or Police blotter/report
 • Affidavit of the finder

Unsaon nako pagkuha sa serbisyo?

 

SUNDA KINING MGA MOSUNOD

KINI

MAHUMAN

SULOD SA

 

PAKIDUOL LAMANG SI

 1. Pagpresentar sa mga Dokumento

Epresentar ang dokumento nga gusto nimo nga iparehistro ngadto sa in-charge.

 

 

Lima (5) ka

minuto

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pag-eksamin sa Dokumento

 

Ieksamin sa maong in-charge ang dokumento nga gipresentar; ug ipreparar ang Certificate of Foundling gamit ang impormasyon nga gihatag sa tawong nagtaho sa pagkabagat sa bata.

 

 

Napulo (10) ka minuto

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 1. Pag evaluate ug pag aprobar

Dalha ang mga dokumento sa Municipal Civil Registrar para iyang matan-aw og maaprobahan. Pagkahuman pag aprobar, iyang saynan dayon ang Certificate of Foundling.

 

 

Tulo (3) ngadto sa Lima (5) ka

minuto

 

 

EMMANUEL D. PAQUEO

Municipal Civil Registrar

 

 1. Release of the Certificate

Dalha ug balik ang nasaynan nga Certificate of Foundling ngadto sa in-charge ug paghatag ug kopya ngadto kaniya.

Sayni ang logbook ug kuhaa ang imong kopya sa maong certificate.

 

Duha (2) ka

minuto

 

Ma. Concepcion L. Carreon

Registration Officer I

Amadeolito P. Acelo

                      MCR Clerk

Maria Lyn A. Mira

MCR Clerk

Gigi E. Escutin

MCR Clerk

 Registration of Birth    

 1. On-time ( sulod sa 30 ka adlaw gikan pag-anak)                              Exempt            
 2. Delayed ( human sa 30 ka adlaw gikan pag-anak)                           150.00

Registration of Death

 1. On-time ( sulod sa 30 ka adlaw gikan pagkamatay)                         Exempt            
 2. Delayed ( human sa 30 ka adlaw gikan pagkamatay)                      150.00

Registration of Marriage

 1. On-time ( sulod sa 30 ka adlaw gikan kasal)                                      Exempt            
 2. Delayed ( human sa 30 ka adlaw gikan kasal)                                  150.00
Close Menu